Medvetenhet – För ökad självkänsla

Medvetenhet är den första inre vanan vi behöver utöva för att få en ökad självkänsla. Jag skriver denna text utifrån Nathaniel Brandens definition av självkänsla. Kortfattat kan man definiera medvetenhet som att vara medveten och närvarande till olika aspekter av verkligheten. Men vad menas egentligen med detta och hur lever vi ett medvetet liv?

medvetenhet - ger ökad självkänslaMedvetenhet är valbar, vi kan söka medvetenhet, strunta i det eller undvika det. Precis som vi kan söka sanning, strunta i det eller undvika det. Därför kan det både ses som en av våra största gåvor eller bördor. Ett tecken på bristande medvetenhet kan vara när vi säger “Jag vet att det är dåligt för min hälsa, men…”. Det är också då vi behöver styrkan från oss själva allra mest – det är då vi behöver förändring för att fortsätta öka vår självkänsla genom att medvetandegöra problemet. Utan medvetenhet lever vi inte närvarande vilket kommer leda till en allt mer dålig självkänsla. Enligt ovanstående exempel kommer då personen att fortsätta med ett beteende den egentligen vet är dåligt – vilket då kan ge samma effekt som att den säger till sig själv “Jag är inte värd förändring i detta fall” (dålig självrespekt) eller “Jag klarar inte av att förändra mig själv i detta” (dåligt självförtroende).

Vad är du för typ av övertänkare?

Gör det här testet och få en skräddarsydd rapport baserad på din unika personlighet och dina mål. Börja förbättra ditt självförtroende, dina konversationer och din förmåga att skaffa vänner - på under en timme.

Självklart kan vi inte vara medvetna om allt, utan det är kontexten – våra värderingar, syften och mål – som hjälper oss att välja vart vi ska styra vårt medvetande.

Vad innebär det då att leva medvetet?

Att leva medvetet innebär att utnyttja vår förmåga att söka medvetenhet kring våra handlingar, syften, värderingar och mål, för att sedan bete oss i enlighet med det vi ser och vet.

Ett aktivt, istället för passivt sinne

– Valet att tänka, söka medvetenhet, förståelse och insikt. Detta ligger till grund för alla nedanstående punkter. Som exempel kan vi ta ett par som ständigt grälar, i det ena fallet har båda ett passivt sinne till sitt beteende, ingen av dem är riktigt medveten om vad de sysslar med utan de styrs helt av det invanda beteendet och grälen fortsätter tills det blir ohållbart. I det andra fallet så väljer en av parterna att medvetandegöra problemet för sig själv och får då möjligheten att bryta mönstret av grälande.

Att vara närvarande i situationen, utan att förlora det stora sammanhanget

– Att kunna njuta av det vi gör eller bara att kunna vara närvarande när det är jobbigt, som när vi får kritik, samtidigt som vi också kan se den stora helheten och inte ständigt är fångade i stundens hetta.

Att skilja på tolkningar och fakta

– Om någon gör oss illa, då är det enkelt att kalla personen dum, ond eller något ännu värre – för att kunna fungera på ett hälsosamt sätt i sociala sammanhang är det viktigt att vi kan ta ett visst avstånd till våra tolkningar och istället undersöka vad som verkligen hände genom att t.ex. fråga oss själva “Vad gjorde personen?”, “Varför gjorde den så?“

Att vara öppna för ny kunskap och villiga att omvärdera gamla antaganden

– Vi har nog alla gjort både bra och dåliga saker “För att det är så man alltid gör.” Ibland kan det vara viktigt att reflektera över hur vi gör och tänker och vara öppna för att ändra på det för att bättre passa med verkligheten. Att känna sig förödmjukad av att erkänna ett fel är ett tydligt tecken på att vi saknar denna medvetenhet och behöver en ökad självkänsla.

Att vara engagerade i att våra handlingar går i linje med våra värderingar och syften

– Detta handlar om att vara närvarande till de signaler och den återkoppling vi får på våra handlingar och att sträva efter att ständigt komma bättre i linje med det vi verkligen vill.

Tips för att öka sin medvetenhet

Här listar jag två verktyg jag använder i min coaching och mitt privatliv med syftet att öka medvetenheten kring någonting, vilket i sin tur ger en ökad självkänsla.

Reflektionsuppgift

En reflektionsuppgift går ut på att reflektera kring ett specifikt ämne – det kan du göra genom att diskutera, tänka, associera och skriva ner ditt svar – välj de metoder som passar dig. Genom att aktivt anstränga oss så öppnar vi upp oss för ny förståelse, insikt och lärdom med denna typ av uppgift. Självklart är det något vi också kan göra utan att få någon ”uppgift”, reflektion är ett verktyg  vi alltid kan använda oss av när det behövs.

En passande reflektionsuppgift till denna artikel skulle kunna vara frågan ”Vad är medvetenhet för mig?”

Sov på saken

Precis innan du lägger dig så skriver du ner ett problem eller en fråga som du vill ha en lösning på, släpp det sedan och lita på att din hjärna ger dig svaret imorgon, sedan lägger du dig för att sova som vanligt och direkt när du vaknar så tar du upp lappen med ditt dilemma och öppnar upp dig för de svar som kommer upp. Ofta kan denna enkla övning ge förvånansvärt bra svar, anledningen till detta är att vår hjärna fortsätter arbeta i det dolda även när vi sover – många problem kan inte lösas i en handvändning, men genom att ge vår gärna mer tid att bearbeta problemet och hitta nya associationer så kan också nya lösningar uppstå.

Kommentera gärna och bidra med dina åsikter och erfarenheter kring medvetenhet. Hur upplever du medvetenhet? Vad har du för erfarenheter av det?